မိမိစိတ်ကြိုက်

ဖျက်ရန်

စာစဉ်များ မှတ်ထားရန်။ စာစဉ် 50ထိ မှတ်ထားနိုင်ပါသည်။